Viktigt att veta

Viktigt att veta

Myndighetssidor

Ädelmetallkontrollen Sveriges Provnings och forskningsinstitut – www-v2.sp.se
SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll – www.swedac.se
Konsumentverket – www.konsumentverket.se
Konsumentombudsmannen (KO) – www.konsumentverket.se
Konsumentvägledare i din kommun – www.konsumentverket.se
ARN Allmänna Reklamationsnämnden – www.arn.se

Köptrygghet

Öppet köp
Bytesrätt
Garanti
Ångerrätt
Returfrakten
Distansavtal
Postorder
Hemförsäljning
Smyckeförsäkringar

Öppet köp
Att handla på öppet köp betyder att du får pengarna tillbaka om du ångrar köpet och lämnar tillbaka det du köpt inom en viss tid.

Det finns ingen lag som ger dig rätt till öppet köp när du handlar i butiker. Men det finns många varuhus, affärskedjor och enskilda affärer som tillämpar öppet köp utan att du behöver be om det.

Det är alltså inte självklart att du kan återlämna en vara och få pengarna tillbaka om du ångrar ett köp. Vill du köpa en vara på öppet köp bör du be om det innan du betalar. Om affären går med på öppet köp är det viktigt att detta antecknas, till exempel på kvittot. Spara alltid kvittot. Lämna tillbaka varan i tid, det vill säga innan öppet köp-tiden går ut. Varan ska återlämnas i samma skick som när du köpte den.

Bytesrätt
En del affärer som inte tillämpar öppet köp kan i stället erbjuda dig bytesrätt. Det innebär att du kan lämna tillbaka varan och välja en annan i stället. Ibland erbjuds du ett tillgodokvitto om du ångrar köpet. Du får alltså inte igen dina pengar. Dina skyldigheter när du köper med bytesrätt är i stort sett desamma som vid öppet köp. Innan du betalar, fråga när du senast måste lämna tillbaka varan. Spara alltid kvittot.

Det står ofta “Reavaror bytes ej” i affärerna, vilket är lätt att missförstå.
Självklart har du rätt att klaga på en reavara – om det är något fel på den.

Garanti
En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier.

Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Kontrollera alltid noga vad som står i garantin och vad den omfattar. Därför är det bra att kontrollera noga vad som står i garantin och vad den omfattar.

Säljaren ska lämna tydlig information till köparen om garantins innehåll, vad som krävs för att göra garantin gällande och att garantin inte påverkar köparens rättigheter enligt lag. Informationen ska lämnas skriftligen till köparen. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då enligt konsumentköplagen rätt att kräva till exempel

  • att varan repareras,
  • att du får en annan vara i stället,
  • att du får avdrag på priset,
  • att köpet går tillbaka.

Du kan inte ställa alla krav vid ett och samma ärende. I allmänhet är det de första två, reparation eller ny vara, som gäller. Näringsidkaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt att ge dig en ny vara i förhållande till reparationskostnaderna.

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet anses vara väsentligt. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga varan har medfört extra kostnader för dig. Men du är alltid skyldig att försöka hålla nere kostnaderna.
För att säljaren ska slippa stå för garantin, måste han kunna bevisa att felet beror på till exempel:

  • en olyckshändelse efter det att du har fått varan,
  • vanvård,
  • onormal användning,
  • att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar.

Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren, till exempel tillverkaren, har givit garanti för säljarens räkning.

Om du inte har fått någon garanti, eller om garantitiden gått ut så gäller konsumentköplagen (se nedan):

Enligt konsumentköplagen har du sedan den 1 april 2005 tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Den nya lagen gäller för varor och tjänster som du köpt den dagen eller senare. För varor och tjänster som du köpt före den 1 april 2005 gäller fortfarande två års reklamationstid.

Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder alltså inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början.

Enligt konsumentköplagen är det säljaren som ska kunna visa att ett fel som upptäcks inom sex månader från köpet inte var ursprungligt. Undantag från regeln görs när det är oförenligt med felets eller varans art att tillämpa sexmånadersregeln.

Med “felets art” menar man sådana fel som man inte rimligen kan hävda har funnits redan vid köpet, exempelvis fel som beror på olyckshändelser eller fel som du själv orsakat. “Varans art” kan till exempel syfta på varor som inte håller i sex månader, som färskvaror eller slitna begagnade varor.

Ångerrätt
När du som konsument handlar i en affär har du ingen rätt enligt lag att ångra köpet. Om du däremot köper något på postorder, av en telefonförsäljare, från TV-shop, på Internet eller vid hemförsäljning, har du 14 dagars ångerrätt när du handlar inom Sverige. Distans- och hemförsäljningslagen innehåller bland annat krav på att säljaren ska ge dig tydlig information om hur du kan ångra ditt köp.

Returfrakten
Vid distansavtal: Om du ångrar köpet får du själv betala returportot. Vid hemförsäljning och telefonförsäljning ska du inte behöva betala returfrakten.

Distansavtal
Om du köper en vara till exempel på postorder, från TV-shop eller på Internet, har du enligt lagen rätt att ångra köpet inom 14 dagar. När du handlar varor på distans räknas ångerfristen från den dag då du har fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du handlar något från ett annat EU-land, exempelvis via Internet, har du också ångerrätt, men ångerfristen kan då vara kortare än 14 dagar. Vill du veta mer om handel över gränserna, se Konsument Europa .

Ångerrätten gäller också om du träffar avtal om en tjänst på distans. Det kan exempelvis vara hantverkstjänster, men lagen gäller även avtal om vissa finansiella tjänster och finansiella instrument, som krediter, försäkringar och betaltjänster. Även vid köp av tjänster är ångerfristen 14 dagar, utom för livförsäkringar och privat individuellt pensionssparande. Då är den 30 dagar. Som regel börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. När du köper livförsäkringar räknas fristen från och med den dag du har fått veta att avtalet har ingåtts.

Ångerrätten börjar dock aldrig löpa förrän du har fått den information som säljaren måste ge dig. När du köper finansiella tjänster ska du även ha fått avtalsvillkoren för att ångerfristen ska börja löpa.

Undantag
Lagen gäller inte för alla avtal som ingås på distans – det finns vissa undantag. Vill du veta mer om dessa eller om lagen i övrigt, se länkarna längst ner på sidan.

Postorder
För postorderförsäljning finns, förutom reglerna i distans- och hemförsäljningslagen, särskilda branschregler. Dessa har utarbetats efter samråd med Konsumentverket/KO och har antagits av Svenska Postorderföreningen.

Hemförsäljning
Reglerna om hemförsäljning gäller om du köper, hyr eller lämnar anbud på en vara eller träffar avtal om en tjänst med en näringsidkare i ditt eget hem eller på en utflykt som näringsidkaren har arrangerat utanför sitt fasta försäljningsställe. Reglerna gäller även för Home Parties och för avtal som ingås till exempel på din arbetsplats, på en tågresa eller något annat ställe där du kan ha svårt att komma undan en försäljare.

Även vid hemförsäljning har du 14 dagars ångerrätt. Om du ingår ett avtal om en livförsäkring har du längre tid på dig att ångra dig, 30 dagar.

Informationshandling
När du ingår ett hemförsäljningsavtal ska säljaren samtidigt ge dig en handling med information om din ångerrätt, samt namn och adress till den som du ska vända dig till om du ångrar dig. Du ska skriva under ett exemplar av handlingen som bekräftelse på att du har fått den. Med informationshandlingen ska du också få en ångerblankett som du kan använda om du ångrar dig.

Ångerfristen beräknas på samma sätt vid hemförsäljning som vid distansavtal. Ångerfristen börjar inte löpa förrän du har fått ett exemplar av informationshandlingen och ångerblanketten.

Om du har tagit emot varan eller materialet (exempelvis byggmaterial om du beställt en hantverkstjänst, eller en dosa för banktjänster på Internet om du beställt en banktjänst) vid ett hembesök måste du hålla varan eller materialet tillgängligt så att säljaren kan hämta det hos dig. Om du fick varan eller materialet senare är det din skyldighet att skicka tillbaka varan till säljaren. Du har då rätt att få ersättning för skäliga returkostnader.

Undantag
Det finns en del undantag när reglerna om hemförsäljning inte gäller, till exempel – om det du har köpt sammanlagt kostar mindre än 300 kronor. – om avtalet ingås vid ett hembesök som ägt rum på ditt initiativ och uttryckliga begäran. Vill du läsa mer om undantagen eller om lagen i övrigt, se länkarna på Myndighetsida .

Smyckeförsäkringar
Försäkringen ger dig större trygghet.
Hos guldsmeden köper du presenter för att ge bort eller för att belöna dig själv. I båda fallen investerar du i känslor och minnen. Du vädjar också till en inneboende lust hos oss alla. Den att pryda oss och våra hem för att skilja oss från mängden.

Nästan alla köp hos din guldsmed är förtroendeköp. Du måste kunna känna tillit till butiken innan du får lust att handla. Först då blir du trygg. Ofta får du rådgöra och handla av guldsmeden själv, men du kan känna dig lika trygg med den kunniga och välutbildade personalen. Du ska kunna lita på de uppgifter du får.

De flesta av våra medlemmar har tänkt lite extra på din trygghet och försett alla presenter från 800 till 100.000 kr med ett extra skydd de första sex månaderna. Det är en försäkring mot plötslig och oförutsedd skada eller förlust. Sådana händelser är väldigt tråkiga, eftersom föremålet alltid är förknippat med känslor och minnen. Den känslomässiga förlusten kan ingen försäkring ersätta. Däremot hjälper den till att “skaffa tillbaka” den skadade eller förlorade varan.

Försäkringen garanterar att du kan gå tillbaka till din egen guldsmed i stället för att hänvisas till en helt främmande butik, som kanske inte kan ersätta det du förlorat. Sådana saker sker allt för ofta vid skador i hemförsäkringen.

Vid plötsliga och oförutsedda händelser täcker guldsmedens försäkring alla kostnader för reparationen, om presenten går att reparera. I annat fall och vid förlust ersätts du med ett likvärdigt föremål. Om produkten är slut, får du en liknande. Den ska givetvis röra sig inom samma prisklass. Ett avdrag sker alltid för den blygsamma självrisken, som stannar vid 10% av varuvärdet, dock minst 200 kr och högst 1000 kr.

När försäkringen går ut, får du ett erbjudande om att förlänga den ytterligare 12 månader. Gör du det har du fortsatt skydd till mycket bättre villkor och premie än du kan få via din hemförsäkring med eventuella tillägg.