Hem

Höstens Kurser

Löven börjar falla från träden och sommarens sista värme strålar, vi ger oss in i hösten.
Som vanligt erbjuder vi medlemmar och icke medlemmar ett antal kurser, denna höst erbjuder vi;

VÄRDERINGSKURS (2-dagarskurs)
Den 23 och 24 Oktober.
Pris icke medlem: 3000 kr (+moms)
Pris medlemmar: 2500 kr (+moms)

FÄRGSTENSKURS
6 November
Pris icke medlemmar: 1500 kr (+moms)
Pris medlemmar: 1200 kr (+moms)

DIAMANTKURS
7 November
Pris icke medlemmar: 1500 kr (+moms)
Pris medlemmar: 1200 kr (+moms)

Kurserna hålls på Smycken och Klockors kontor på Odenplan, Karlsbergsvägen 22 och leds av vår vice ordförande Björn Carlsson.
Anmälan sker till info@smyckenochklockor.se,
platserna är begränsade.
Vi bjuder på fika.
Välkomna!

EXTRAINSATT RIKSMÖTE 2017

Extrainsatt Riksmöte för medlemmar i Sveriges Juvelerare och Guldsmedsförbund (org.nr 802001-6625) och Smycken och Klockor Branschorganisation i Sverige Ab (org.nr 556125-2858).

Måndag den 11 september 2017 Klockan 14.00 i Smycken och Klockors lokaler på Karlbergsvägen 22. Portkod 5270
OSA senast 1 september 2017 till info@smyckenochklockor.se eller till 070-7774988

Vi välkomnar alla medlemmar som har erlagt sin avgift till Smycken & Klockor Branschorganisation att delta i detta riksmöte.

Fullmakt:
Fullmakt skall vara utformad i sedvanlig ordning, dvs med namnteckning bevittnad av två person. Som riksmötesdeltagare får Du genom fullmakt företräda högst 2 personer, din egen och den i fullmakten.

Dagordning:

§1 Mötet öppnas

§2 Val av ordförande för mötet

§3 Val av sekreterare

§4 Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet

§5 Röstlängd

§6 Ändring och justering av stadgar;
§ 1 ÄNDAMÅL
Tag bort Facklitteratur och ändra till branschinformation såsom nyhetsbrev eller liknande.

§2 MEDLEMSKAP
Moment 1.
Sökandes huvudsakliga inkomst i detaljistledet skall komma ifrån (tag bort ”fysisk”) butik eller verkstad.

§ 7 RIKSMÖTET
Moment 3.
Motioner eller förslag från medlem skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 8→4 veckor före Riksmöte.

§9 RÄKENSKAP OCH REVISION
Moment 2.
Tag bort meningen, varav en måste vara kvalificerade revisor.

§7 Mötet avslutas

Med Vänliga Hälsningar
Lena Karlsson
VD

Smycken och Klockor Branschorganisation i Sverige Ab
&SJGF
Postadress: Box 6278, 102 34 STOCKHOLM
Besöksadress: Karlbergsvägen 22, portkod 5270
113 27 Stockholm
Telefon: 070-7774988, E-post: info@smyckenochklockor.se www.smyckenochklockor.se

NYHETSBREV FRÅN SMYCKEN & KLOCKOR

Dagordning Riksmöte 2017
Sveriges Juvelerare och Guldsmedsförbund SJGF ORG,NR 802001-6625 105:e ordinarie Riksmöte.

Torsdagen den 15 juni 2017 kl ,19.00 , Karlbergsvägen 22, Stockholm ( portkod 5270)

18,45 Registrering av deltagare samt fullmaktsgranskning

RIKSMÖTET öppnas

1. Hälsningsanförande
2. Val av ordförande att leda Riksmötets förhandlingar.
3. Val av sekreterare
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte sekreterare samt Ordförande justera dagens Riksmötes protokoll.
5. Godkännande av dagordningen
6. Mötets stadgeenliga utlysande
7. Upprättande och godkännande av röstlängd
8. Parentation
9. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl Dotterbolagets 2016/2017
10. Styrelsens ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2016-05-01—2017-04-30
11. Revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2016-05-01—2017-04-30
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen avseende 2016-05-01—2017-04-30
13. Avgifter till Guldsmedsförbundet och dess Aktiebolag
14. Styrelsens förslag till Riksmötet och ev, Motioner
15. Val av: Valnämndens förslag

I Ordförande för en tid av 1 år

II Ordinarie ledamot till förbundsstyrelsen för en tid av 2 år

III Suppleant till förbundsstyrelsen för en tid av 1 år

IV 2 ordinarie revisorer

V Revisorssuppleant

VI Ordinarie stämmoombud, som skall företräda Förbundet på Dotterbolagets årsmöte

VII 3 ordinarie ledamöter VÄRDERINGSNÄMNDEN
Jonas Gewers, ordförande
Björn Carlsson
Hans Lützov

VIII GRANSKNINGSNÄMNDEN
Lars Börje Nilsson, ordförande
Caroline Berggren, och Raymond Schäffler

IX 3 ledamöter för en tid om 1 år till VALNÄMNDEN varav en sammankallande

16. Övriga ärenden
17. Tid och plats för nästa Riksmöte
18. Avslutning

——————————————————————————————————————–

Värderingsnämnden
S&K:s värderingsnämnd sammanträder den första måndagen i varje månad, utom i Juli och Januari. Nämnden tar då emot smycken för värdering. För några år sedan kände nämnden, som består av: Jonas Gewers, Hans Lutzow och undertecknad; Björn Carlsson, att det vore bra att kunna rådgöra med fler kolleger.

Värderingsgruppen
Detta har utvecklats till att en fristående värderingsgrupp har bildats. Gruppen utför inga värderingar utan arbetar för att likforma sättet att värdera på. Den består av 20 proffesionella värderare från olika delar av landet. Deltagarna representerar en stor del av branschen, tex: Iduna, auktionsbolag, privata guldsmeder och juvelerare, och pantbolag.
Värderingsgruppen träffas 4ggr om året i S&K lokaler. Det finns mycket att diskutera, tex. olika värderingsuttryck, kalkyl vid värdering av hantverk kontra diamanter, försäkringsbolagens ersättningsregler och mycket mera.

Marknadsvärde / Begagnatvärde
Det har visat sig att guldsmeder ibland är osäkra på vad detta uttryck innebär. Marknadsvärde (Begagnatvärde) betyder ”vad ett föremål beräknas kosta att köpa på begagnadmarknaden”. Ofta används priser i antikhandeln, eller slutpriser från auktioner som referens men man får inte glömma att lägga till provisioner ( ofta c:a 20%) som köparen också får betala.

Nyvärde
Nyvärde innebär däremot vad ett smycke beräknas kosta att köpa nytt i butik eller att tillverka ( om det är svenskt hantverk). Försäkringsbolagen vill naturligtvis gärna ha Marknadsvärde eftersom detta värde ofta är bara c:a 30-60% av nyvärdet.

Eftervärdering
Det är viktigt att skilja på förvärdering och eftervärdering ( när föremålen är borta).
Vid eftervärdering är det ju de regler som gäller för det bolag man värderar åt. Alla bolag har olika regler som dessutom ofta ändras. Däremot vid förvärdering, då föremålet kanske inte ska försäkras gäller andra regler. I korthet kan man säga att smycken som normalt köps i butik åsätts nyvärde, medan antika smycken och mycket slitna smycken åsätts marknadsvärde.
Värderingsgruppen samarbetar med Sveriges Handelskamrar. Deras representant Anders Frank har deltagit på flera möten.

Kalkylering
Jag vill hävda att vi har ett stort kalkylproblem i branschen. Naturligtvis måste det finnas fri prissättning men när skillnaderna blir stora kan konsumenten uppfatta det som oseriöst.

Värderingsgruppen arbetar med att omarbeta en tidigare tabell (Pers).Kortfattat kan man säga att kalkylen höjs på guldsmedsarbeten och sänks på diamanter. Skälet till en lägre kalkyl på diamanter av större storlek är att allt fler konsumenter annars köper dessa på nätet. Naturligtvis är kalkylproblematiken störst när det blir höga summor som många är ovana med. Därför är det extra viktigt med en kalkylguide där.

Internethandeln
Internethandeln fortsätter att öka. En del guldsmeder anser att den ganska svaga försäljningen till Jul beror på att fler och fler handlar på nätet. Jag stöter ofta på åsikten att vår bransch är ”speciell” och att vi därför inte behöver oroa oss för konkurrens från internethandeln. Min bestämda åsikt är däremot att om vi inte vaknar till och inser näthandelns kraft kommer vi att missa tåget och gå under! Smycken & Klockor kommer att hjälpa sina medlemmar att få igång sin internethandel.

Syntetiska diamanter
Ett annat ökande problem är att syntetiska diamanter börjar (via internet) dyka upp i handeln. Observera att jag inte pratar om Kubisk Zirkonia eller andra imitationer utan om syntetiska stenar med samma egenskaper som diamant. De flesta har väl en diamanttestare som avslöjar imitationer , eventuellt även Moissanit. Notera dock att dessa testare inte kan avslöja en syntetisk diamant. Det finns sätt att avslöja diamanter som FÖRMODLIGEN syntetiska, men att vara helt säker är betydligt svårare. Ljuspunkten är att det kommer hela tiden nya instrument som kan hjälpa oss att avslöja vad som är vad.

Kurser
Värderingskursen återkommer som vanligt vår och höst. Datum är inte bestämt ännu. Den är enbart öppen för branschfolk och man bör ha några års erfarenhet för att kunna hänga med . Intresseanmälningar till: carlsson.bjorn@telia.com begränsat antal.

Jag avslutar med orden från en klassisk amerikansk tv serie: ”Be careful out there!”

Björn Carlsson
ordf.


2016-12-21

Organisationen Swedwatch släppte i dag en ny rapport som vittnar om barnarbete, sexuella övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter i Demokratiska Republiken Kongos diamantregioner. Det är läsning som är både skakande och upprörande. Men tyvärr har innehållet lett till en mängd felaktiga slutsatser kring diamanterna som säljs i svenska smyckesbutiker.

Swedwatch och Afrikagrupperna har i rapporten ”Childhood Lost – Diamond mining in the Democratic Republic of the Congo and weaknesses of the Kimberley Process” granskat förekomsten av barnarbete i Demokratiska Republiken Kongos isolerade diamantregioner och kan konstatera att det förekommer i en omfattande skala.

Den vittnar också om tvångsgifte, sexuella övergrepp och mängder av andra brott mot mänskliga rättigheter i diamantindustrins skugga.

I samma rapport har Swedwatch också konstaterat att svenska smyckeshandlare inte kan härleda ursprunget på diamanterna de säljer i sina butiker, och drar därför slutsatsen att det ”finns en risk för att diamanter från Kongo även hamnar i svenska smyckebutikers leverantörsled”.

När svenska medier har refererat till rapporten ser det ännu värre ut. Enligt Dagens Nyheter har diamanter som säljs i svenska butiker plötsligt ”med stor sannolikhet utvunnits under usla arbetsförhållanden”.

Bilden som målas upp är varken särskilt rättvis eller korrekt.

Det är svårt att spåra diamanters ursprung och att svenska smyckeshandlare inte på egen hand kan redovisa ursprunget till diamanterna de säljer är inte samma sak som att diamanterna utvunnits under usla arbetsförhållanden.

Smycken & Klockor Branschorganisation samarbetar endast med leverantörer som är certifierade enligt Kimberlyprocessen, ett samarbete mellan industrin, civilsamhället och ett antal regeringar som jobbar för att utesluta att diamanter medverkar till att finansiera krig.

Vi är också medlemmar i The World Jewellery Confederation (CIBJO), en organisation som har officiell FN-status och har en policy för rättvisa arbetsförhållanden som vi som medlemmar måste följa.

I Smycken & Klockors egen verksamhetsplan finns dessutom etiska rådet som har som uppgift att bevaka att de varor som säljs i våra butiker tillverkas i enlighet med FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna och barnkonventionen.

Vi har en hård och rigorös policy som finns där för att se till att de diamanter som säljs i Sverige av svenska handlare kommer från seriösa leverantörer och gruvor där de mänskliga rättigheterna åtföljs.

Att diamanter från oseriösa gruvor i Demokratiska Republiken Kongo, som endast står för 13 procent av världsmarknaden på diamanter, skulle säljas i svenska smyckesbutiker är helt enkelt en felaktig slutsats.

Smycken & Klockor Branschorganisation står bakom Swedwatch arbete för en rättvis och hållbar diamantindustri och hjälper gärna till med hjälp och information för att underlätta det arbetet i den mån vi kan.

Därför välkomnar vi ett närmare samarbete med Swedwatch så att vi tillsammans kan bekämpa missförhållanden i diamantindustrin och ge en rättvis bild av hur diamanthandeln faktiskt ser ut i Sverige.

/Björn Carlsson, Ordförande i Smycken & Klockor Branschorganisation

Samarbetspartners

    Logga Guldsmedsmästarnas Riksförbund

Guldsmedsbranschens Leverantörförening – www.glf.nu

Guldsmedsmästarnas Riksförbund – www.guldsmedsmastarna.se
Stjärnurmakarna – www.stjarnurmakarna.se
Sveriges Gemmologiska Riksförening – www.gemmologiska.se
Urfackmännens Riksförbund – www.urfackmannen.com